ไฟล์เอกสาร/ดาวห์โหลด

Image การใช้ระบบอีเลินนิ่งเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สู่สากล
การเขียนโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การใช้ระบบอีเลินนิ่งเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สู่สากล การเขียนโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 | อ่านแล้ว 502 ครั้ง

Image แผนจัดการเรียนรู้ ง22205 การออกแบบและการสร้างชิ้นงานกราฟิกด้วยโปรแกรม PhotoShop

แผนจัดการเรียนรู้ ง22205 การออกแบบและการสร้างชิ้นงานกราฟิกด้วยโปรแกรม PhotoShop

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 | อ่านแล้ว 219 ครั้ง

Image การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 | อ่านแล้ว 249 ครั้ง

Image การใช้ระบบอีเลินนิ่งเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สู่สากล
การเขียนโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การใช้ระบบอีเลินนิ่งเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สู่สากล การเขียนโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 | อ่านแล้ว 80 ครั้ง

Image แผนจัดการเรียนรู้ ง22205 การออกแบบและการสร้างชิ้นงานกราฟิกด้วยโปรแกรม PhotoShop

แผนจัดการเรียนรู้ ง22205 การออกแบบและการสร้างชิ้นงานกราฟิกด้วยโปรแกรม PhotoShop

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 | อ่านแล้ว 119 ครั้ง

Image การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 | อ่านแล้ว 143 ครั้ง