คณะครู/บุคลากร (กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนวรัตน์ สารพร
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์)


นางสาววิไลวรรณ พยุหกฤษ
(ครู)


นางสาวสุพัตรา แซะแดง
(ครู)


นางสาวสุภาวดี ธุวรัฐคีรี
(ครู)