คณะครู/บุคลากร (กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บดินทร์ ตาสินธุ
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


นายจักรภพ พันธ์พิมพ์
(ครู)


นายอุสมาน หมานจิตต์
(ครู)


นายเอกชัย จันทนา
(ครู)


นางสาวทวีพร ทินสุข
(ครู)