คณะครู/บุคลากร (กลุ่มสาระฯภาษาไทย) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

พิมลพรรณ คันทะมาลา
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย)


นางสาวธัญญา มาแก้ว
(ครู)


นางสาวกฤติกา หมู่โยธา
(ครู)


นางณัฎฐนันท์ สงวนแวว
(ครู)


นางสาวอรทิกา ไทยป๊อก
(ครู)


นางสาวโสภิดา พาที
(ครู)