คณะครู/บุคลากร (กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปารณีย์ นาคนิคาม
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ)


นางคนิตตา จารีมุข
(ครู)


นางสาวจุฑามาศ มาศสุข
(ครู)


นางสาวมัทนียา แซ่อิ๋ว
(ครู)


นายศุภทิน วีระ
(ครู)