คณะครู/บุคลากร (กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวัชรารัตน์ สาทิพย์จันทร์
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ)


นายพงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติ
(ครู)


นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์
(ครู)


นายจุฑา แจวทอง
(ครู)


นางสาวฐิฐฐิฐา ชิตรัตฐา
(ครู)


ว่าที่ร้อยตรีซัลวี สาลี
(ครู)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนาพร โกเมศ
(ครู)