บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

บุคลากรทางการศึกษา

นางธนัช อนุกูล
(ธุรการ)


นางสาวอรชร พัฒน์ชูชีพ
(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)


นางนันทิยา ชาวไทย
(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)


นางแจ่มจันทร์ ลิป่วน
(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)


นางสาวกนกอร ห้องหาย
(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)


นางสาววรรณิดา มรดก
(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)


นายวิโรจน์ อาจหาญ
(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)


นายบรรลังก์ สุพรรณ
(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)